Phendula imibuzo esithangamini

Lapho zonke izinto zenzeka khona

Kusuka kuzingqwele zabasunguli bewebhu kuya kulabo basebenzisi abasaqala ukuyisebenzisa abasathi "ngiyifakela kanjani i-Firefox", wonke umuntu uyaludinga usizo lwakho esithangamini! Yabelana ngolwazi lwakho ngokukhomba abantu kuma-athikhili osizo okuyiwona kanye nokubahlinzeka ngezitephu zokusonjululwa kwezinkinga emibuzweni ngemibuzo yabo.

Ngisayinele ukuba yingxenye »

Siza abasebenzisi ezithangamini

Isebenza kanjani

1
Sayinela ukuba yivolontiya
2
Qonda kusithangami sethu ukhethe imibuzo ozoyiphendula
3
Qala uphendule!
Funda lokhu ukuze uthole usizo ukwazi ukuqhubeka
Ukusombulula inkinga e-1 kusiza abasebenzisi abangafinyelela ku-1 000 ngosuku