Sisize sibhale ama-athikhili okusiza!

Abelana ngobuhlakani bakho nomhlaba wonke.

Uma uthanda ukubhala nokufundisa kusho ukuthi Isikhungo Solwazi Oluyisisekelo yindawo yakho. Sidinga abazofaka igalelo abangabhala, bahlele noma balungise ama-athikhili eSingisi. Izinkulungwane zabantu abafinyelela Ulwazi Oluyisisekelo masonto onke. Cabanga nje ukuthi baningi kangakanani abazosizwa uwena!

Ngisayinele ukuba yingxenye »

Siza ukwenza ngcono ama-athikhili ethu osizo

Isebenza kanjani

i-athikhili e-1 ingabukwa ngabasebenzisi abayizigidi ezingama-400 ahumushelwe ezilimini azingama-70+