Search suggestions in Firefox Focus for Android

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

As you type into the address or search bar, Firefox Focus will recommend popular searches that match what you're typing.

When you type text into the address bar for the first time, Firefox Focus will ask if you want to turn on search suggestions. Afterwards, you can change this setting at any time:

  1. Tap the menu button next to the address bar:

    focus menu android
  2. Tap Settings in the menu.
  3. Tap Search in the next screen.
  4. Tap the switch next to Get search suggestions to turn it on or off.
// These fine people helped write this article:Joni, Artist. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla