How to save a page as a PDF on Firefox for Android

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Saving a page as a PDF enables you to view it at your leisure and keep it as a readable format on your device.

Follow these simple steps to save a page as a PDF to an Android device using Firefox:

  1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) .
    Firefox Android
  2. Select Page from the menu.
    firefoxandroidpage
  3. In the Page menu, select Save as PDF.
    Draft for user HBloomer

It's that easy!

// These fine people helped write this article:scootergrisen, Joni, Heather. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla