Reset your Master Password if you've forgotten it

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Using the Master Password feature, you can protect all of your locally stored usernames and passwords with a master password. If you have forgotten your master password, you must reset it.

Warning: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.
  1. In the Firefox address bar, enter the following location:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Press EnterReturn.
  3. The "Reset Master Password" page will appear. Click the Reset button, to reset your master password.
Remember: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.
// These fine people helped write this article:AliceWyman, Chris Ilias, novica, Michael Verdi, Swarnava Sengupta, Ben, Mike Cooper, Amit Kumar Thakur, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla