How do I delete my Firefox Account?

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Follow these steps to delete your Firefox Account:

  1. Visit https://accounts.firefox.com/signin.
  2. Log in to your account if you haven't already.
  3. Scroll to the bottom and click the Delete button next to Delete Account.
  4. Enter your password to confirm.
  5. Click the red Delete Account button. Once you do this, your account will be permanently deleted.

You will return to the sign up page displaying a message saying Account deleted successfully.

// These fine people helped write this article:daufinsyd, Lan, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla