Hardware acceleration and WindowBlinds causes Firefox to crash

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

There is a known issue with WindowBlinds that causes crashing in Firefox. We are working with them to fix the problem. In the meantime, here’s what you can do to continue using Firefox:

Option 1: Disable WindowBlinds for Firefox

See the WindowBlinds support article, How can I temporarily exclude a program from being skinned? for instructions.

Option 2: Disable hardware acceleration in Firefox

To turn off hardware acceleration in Firefox:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Advanced panel and the General tab.
 3. Uncheck Use hardware acceleration when available.
 4. Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29 .

  Click the Firefox menu Fx57Menu , then click Exit. Click the Firefox menu at the top of the screen, then click Quit Firefox.Click the Firefox menu Fx57Menu , then click Quit.

 5. Start Firefox the way you normally do.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the General panel.
 3. Under Performance, uncheck Use recommended performance settings.
  Additional settings will be displayed.
  Fx55Performance-disableHWA
 4. Uncheck Use hardware acceleration when available.
 5. Click the menu button New Fx Menu and then click ExitQuit Close 29 .

  Click the Firefox menu Fx57Menu , then click Exit. Click the Firefox menu at the top of the screen, then click Quit Firefox.Click the Firefox menu Fx57Menu , then click Quit.

 6. Start Firefox the way you normally do.

// These fine people helped write this article:AliceWyman, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla