Firefox menu icon is missing on Android - how to access the menu

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Some Android devices have a menu button built directly into the device. In these cases, Firefox for Android hides its own menu icon android menu . You can still access the Firefox menu by tapping on the device's menu button:

android menu hardware

Where can I find the hardware menu button?

The hardware menu button is typically located at the bottom of the device, next to the home, search and navigation buttons. The button varies in appearance but may look similar to one of the menu buttons below.

hardware menu button 3
hardware menu 1
hardware 2
If your device does not have a hardware menu button, tap and hold on any of the available buttons to bring up the Firefox menu.
// These fine people helped write this article:Joni, kurosu. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla