Switch to Firefox Extended Support Release (ESR) for personal use

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

Firefox Extended Support Release (ESR) is an official version of Firefox developed for large organizations like universities and businesses that need to set up and maintain Firefox on a large scale. Firefox ESR does not come with the latest features but it has the latest security and stability fixes.

Warning: By default, different versions of Firefox will use the same user profile data. If the Firefox ESR version you install is lower than the Firefox version you are currently using, data loss or other problems can occur. A Firefox Refresh may fix some problems but we recommend that you create a new Firefox profile to use with Firefox ESR.

You can download Firefox Extended Support Release for your operating system and language from the Firefox ESR download page.

// These fine people helped write this article:AliceWyman, Tonnes, Joni. You can help too - find out how.

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Volontiyela iNkxaso kaMozilla