Send a tab from Firefox for iOS to another device

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

Firefox for iOS lets you send tabs from your phone to another device so you can view them later.

Here's how to do it:

Make sure you've signed in to Firefox Accounts first.
  1. Go to the page you want to send.
  2. Tap the Page Actions menu.

    pageactionsios39
  3. Tap Send to Device.
  4. In the Send Tab prompt, choose the synced device you want to send the tab to.
  5. The page will open in a new tab when you open Firefox on the receiving device.
Can't see the tabs you shared? See Where are my synced tabs in Firefox for iOS? for more information.

Ingaba eli nqaku beliluncedo?

Nceda linda...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More