Penc mii waxtaan wu jëm ci gën a baaxal tekkib jukkib "Tahawaal ay matuuway" la. Soo bëggee gën a baaxal ëmbiitu jukki bi, demal ci Waxtaanu jukkib àngale bi.

Soo soxlaa ndimbal ci Firefox, kon laajal dara.