Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

No 4K resulution on youtube

Some videos on youtube don't show the 4k resolution option under firefox and the only go up to 1080P but on chrome they show all the resolutions: example video https://yo… (xem thêm)

Some videos on youtube don't show the 4k resolution option under firefox and the only go up to 1080P but on chrome they show all the resolutions:

example video https://youtu.be/WU-NrfB8Kd4

I have flash installed as well

Đã được hỏi bởi Levan7 5 năm trước

Đã được trả lời bởi jscher2000 5 năm trước