Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

An error occurred: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT

When I am trying to search something on a search bar, it won't let me to do that using google search engine. When I am opening the network tab I can see An error occurred… (xem thêm)

When I am trying to search something on a search bar, it won't let me to do that using google search engine. When I am opening the network tab I can see An error occurred: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT error message.

Then I tried to change these settings https://support.mozilla.org/en-US/questions/1222439 but won't help.

Đã được hỏi bởi KVM 1 năm trước

Trả lời lần cuối bởi FredMcD 1 năm trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Can't Access County Website. Get SSL not supported message.

Have always been able to access county dept. of public health website but now get the following message: SSL Not Supported Error 29 publichealth.lacounty.gov 2021-02-08 … (xem thêm)

Have always been able to access county dept. of public health website but now get the following message:

SSL Not Supported Error 29 publichealth.lacounty.gov 2021-02-08 18:48:35 UTC

Am able to access website using IE and Chrome. Any suggestions about how to fix problem? Thanks.

Đã được hỏi bởi mjo1971 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước