Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Can't click on the upper part of every page

I have the same problems as the below link. Whenever I move the mouse to the top of tabs, I can't click and need to move down a little bit to click. I try to reinstall Fi… (xem thêm)

I have the same problems as the below link. Whenever I move the mouse to the top of tabs, I can't click and need to move down a little bit to click. I try to reinstall Firefox, but it still happens. I use two screens, and one of the screens can work.


https://www.reddit.com/r/firefox/comments/8wf6q7/cant_click_on_the_top_of_tabs_i_have_to_move_my/

Đã được hỏi bởi andych007 1 năm trước

Đã được trả lời bởi jscher2000 1 năm trước