Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

I have now installed this latest 37.01 on two desktops pcs and both are crashing a lot and giving message firefox is still running?

I have now installed this latest 37.01 on two desktops pcs and both are crashing a lot and giving message firefox is still running?

Đã được hỏi bởi getrtv 6 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 6 năm trước