Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Can't log in my firefox sync account

Can't log in my firefox sync account on android due to two step authentication. Can't cancel two step authentication on the PC I'm logged in. Can't reset my recovery code… (xem thêm)

Can't log in my firefox sync account on android due to two step authentication. Can't cancel two step authentication on the PC I'm logged in. Can't reset my recovery codes!

Đã được hỏi bởi fankata 1 năm trước

Đã được trả lời bởi fankata 1 năm trước