Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

firefox 78.0.1 ask privillenges to download files at c:

Why when i update to firefox 78.0.1 DOESN'T let me to download anything at c:??? The previews version 77.0.1 i can download at c: normally. Now i can't. WHY???? … (xem thêm)

Why when i update to firefox 78.0.1 DOESN'T let me to download anything at c:???

The previews version 77.0.1 i can download at c: normally.

Now i can't.

WHY????

Đã được hỏi bởi Gregory 1 năm trước

Trả lời lần cuối bởi AliceWyman 1 năm trước