Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Video playback is choppy

Going to the same website using Windows Explorer runs smoothly. I have installed Firefox 64.0.2. Is there anything else I can do before dumping FireFox?

Asked by bob-m 1 năm trước

Answered by TyDraniu 1 năm trước