Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Unable to enter a lower case “p” in the To, CC, BCC, Subject, or Address Picker fields on IBM Web Mail on FireFox 66

IBM SmartCloud Notes web users who have upgraded to FireFox 66 to be unable to enter a lower case “p” in the To, CC, BCC, Subject, or Address Picker fields. Older version… (xem thêm)

IBM SmartCloud Notes web users who have upgraded to FireFox 66 to be unable to enter a lower case “p” in the To, CC, BCC, Subject, or Address Picker fields.

Older versions of FireFox as well as any other browsers are working fine

Đã được hỏi bởi operations 1 năm trước

Đã được trả lời bởi jscher2000 1 năm trước