Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

fingerprint - Firefox

Hello I have Version 67 of firefox whenn i goes to amiunique.com its comming that i am fingerprinted. Why? My Fingerpring is blocked by firefox. How is it possible? rega… (xem thêm)

Hello

I have Version 67 of firefox whenn i goes to amiunique.com its comming that i am fingerprinted. Why?

My Fingerpring is blocked by firefox.

How is it possible?


regards nicolas

Đã được hỏi bởi nicuhu 2 năm trước

Đã được trả lời bởi nicuhu 1 năm trước