Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Advanced panel,what is that?

I want to log in Tanki online games but not working...asking me to search Advanced panel. I dont know what is that...have HP 620 with Windows XP inside...thanks anyway...… (xem thêm)

I want to log in Tanki online games but not working...asking me to search Advanced panel. I dont know what is that...have HP 620 with Windows XP inside...thanks anyway...(:-())

Được hỏi bởi Miodrag Djuric 1 năm trước

Lần cuối trả lời bởi Dropa 12 tháng trước