Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Firefox hangs Ubuntu 20.04

After installing Ubuntu 20.04 LTS Clicking on Firefox or Thunderbird it hangs the computer and have to switch off the computer on main switch. Reinstall Mozilla once but … (xem thêm)

After installing Ubuntu 20.04 LTS Clicking on Firefox or Thunderbird it hangs the computer and have to switch off the computer on main switch. Reinstall Mozilla once but no difference still hangs Ubuntu. Need help on this one Thank you

Đã được hỏi bởi Lumaja 1 năm trước

Đã được trả lời bởi schnrl 1 năm trước