Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

general.useragent.override resets to Firefox/61.0

I have minimal add-ons (adblock, multi-acc containers) and don't know why useragent always sets to Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firef… (xem thêm)

I have minimal add-ons (adblock, multi-acc containers) and don't know why useragent always sets to Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0 after browser restart.

Đã được hỏi bởi kglazyrin 11 tháng trước

Đã được trả lời bởi cor-el 11 tháng trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Bookmarks "Description" Box

Have not updated my FireFox Browser since Ver. 61.0.2 because the next update eliminated the "Description" field/box under Bookmark Properties. Have any of the later vers… (xem thêm)

Have not updated my FireFox Browser since Ver. 61.0.2 because the next update eliminated the "Description" field/box under Bookmark Properties. Have any of the later versions restored this bookmark feature?

Đã được hỏi bởi GARCIA 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước