Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Several sites state my browser is unsupported although I have ver. 3.6.3

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.7; .NET CLR 2.0.50727) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7 I've tried resetting: general.useragent.extra.firefox;Firef… (xem thêm)

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.7; .NET CLR 2.0.50727) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7

I've tried resetting: general.useragent.extra.firefox;Firefox/3.6.3 but "reset" is grayed out. PLEASE HELP. I have updated FF again, hoping it would fix the problem but the more updated FF is, the more websites 'warn' me of being outdated and/or unsupported browser!! Thanks so much for any help!

URL of affected sites

http://www.docs.google.com, youtube.com, firefox add-ons

Đã được hỏi bởi AnonymousUser 11 năm trước

Đã được trả lời bởi rjohnson19 11 năm trước