Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Ver.48 where is XPCOM????

downloaded Linux update ver.48 firefox. fires up - spits out XPCOM not found and terminates. ver.17 had similar problem. it could not find the libxpcom.so in firefox di… (xem thêm)

downloaded Linux update ver.48 firefox. fires up - spits out XPCOM not found and terminates. ver.17 had similar problem. it could not find the libxpcom.so in firefox directory. ver.48 - xpcom is no where to be found.

Asked by Norseman01 3 năm trước

Answered by Norseman01 3 năm trước