Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

Typing

When I type my last name using shift + first letter, it always comes out in lower case, which wastes my time correcting. How do I set it back to using upper case with sh… (xem thêm)

When I type my last name using shift + first letter, it always comes out in lower case, which wastes my time correcting. How do I set it back to using upper case with shift +?

Thank you.

Được hỏi bởi mnosera 6 ngày trước