Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

How do I turn off lazy loading for tabs definitely and irrevocably?

I can't turn off lazy loading. I set the following about:config settings to "false": browser.sessionstore.restore_on_demand browser.sessionstore.restore_tabs_lazily brow… (xem thêm)

I can't turn off lazy loading. I set the following about:config settings to "false":

browser.sessionstore.restore_on_demand browser.sessionstore.restore_tabs_lazily browser.sessionstore.restore_pinned_tabs_on_demand

Nothing changes. When I start Firefox, it simply won't load all tabs. How do I fix this?

Được hỏi bởi Lunger 6 ngày trước

Lần cuối trả lời bởi cor-el 16 giờ trước