Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

Checksum Error on latest download FF/de/EMEfree/

Hello, i just downloaded the "Firefox Setup 100.0.2.exe" from https://download-origin.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/100.0.2/win64-EME-free/de/ and the checksum is … (xem thêm)

Hello,

i just downloaded the "Firefox Setup 100.0.2.exe" from https://download-origin.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/100.0.2/win64-EME-free/de/ and the checksum is different to that offered in https://download-origin.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/100.0.2/SHA256SUMS or SHA512SUMS. Who may fix this or am i wrong at least?

Regards, Martin

Đã được hỏi bởi martin.kubla 4 ngày trước