Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết

virus detection - Checks

Hi, I am running the french FF 79.0 64 bit I just started to download the latest iso of debian 10.5 from the official Mirror and got the FF warning that it contains a vir… (xem thêm)

Hi, I am running the french FF 79.0 64 bit I just started to download the latest iso of debian 10.5 from the official Mirror and got the FF warning that it contains a virus. I am not sure if you have a team to check false positive as this is the official site and that it was released only yesterday https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-10.5.0-amd64-DVD-1.iso and I am getting worried after I got this message. Thank you in advance. Regards, Stephane

Đã được hỏi bởi Stéphane BLIN 5 tháng trước

Đã được trả lời bởi cor-el 5 tháng trước