Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Custom css

Hello! I have problems creating my own CSS style. Most of the changes were applied by the browser through userChrome.css and userContent.css, but those elements that use … (xem thêm)

Hello! I have problems creating my own CSS style. Most of the changes were applied by the browser through userChrome.css and userContent.css, but those elements that use common.css ignore it. What to do in my case?

Đã được hỏi bởi omanski 1 năm trước

Đã được trả lời bởi jscher2000 1 năm trước