Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

"clear downloads" button doesnt work?

Pressing the "clear downloads button" does absolutely nothing. The list is now months long!! How do I clear this list? thnx Mac 10.14.1 /Firefox 63.0.1 (64-bit) … (xem thêm)

Pressing the "clear downloads button" does absolutely nothing. The list is now months long!! How do I clear this list? thnx

Mac 10.14.1 /Firefox 63.0.1 (64-bit)

Đã được hỏi bởi patters 1 năm trước

Trả lời lần cuối bởi Theo1352 1 năm trước