Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 192.168.1.24:2400. SSL received a weak ephemeral Diffie-Hellman key in Server Key Exchange handshake message. (Error code: ssl_er… (xem thêm)

An error occurred during a connection to 192.168.1.24:2400. SSL received a weak ephemeral Diffie-Hellman key in Server Key Exchange handshake message. (Error code: ssl_error_weak_server_ephemeral_dh_key)


Am getting this error .. how do i solve ?

Đã được hỏi bởi shashi_shas 6 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 6 năm trước