Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

what is the version of firefox that it has an advance control on it software? I want to slow it because the letter on my web page + picture they are distorted!

Do you have any idea to help me? -I use windows 10! Thanks, S.

Đã được hỏi bởi StevenU 2 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 2 năm trước