Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

'Your Browser Is Being Managed By Your Organization'-Issue Resolved

Firefox 73.0.1 It is being used on a home desktop running Win 7 Home Premium. In 'Tools->Options->General,' a blue link states 'Your Browser Is Being Managed By You… (xem thêm)

Firefox 73.0.1

It is being used on a home desktop running Win 7 Home Premium.

In 'Tools->Options->General,' a blue link states 'Your Browser Is Being Managed By Your Organization.'

When I click on the link, a new tab opens with 'Enterprise Policies' stating:

'Policy Name': 'Certificates'

'Policy Value ': ImportEnterpriseRoots'

'Value': 'True'

Are they the settings that I want or am I missing something?

Đã được hỏi bởi Buddy2014 1 năm trước

Đã được trả lời bởi Buddy2014 1 năm trước