Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Firefox crashes

For some reason Firefox keeps crashing recently, usually when I'm trying to input text. So far I've experienced this while browsing plurk and pixiv, and Firefox tends to … (xem thêm)

For some reason Firefox keeps crashing recently, usually when I'm trying to input text. So far I've experienced this while browsing plurk and pixiv, and Firefox tends to crash multiple times after the initial crashing.

I'm currently running Windows 10 and the latest version of Firefox, and I do regularly install windows updates aside from some driver updates known to brick the computer.

Here's the crash reports for the most recent crashes: bp-c211899f-c73a-49ea-9891-f60a31170613 bp-5ecc1f4d-c2ac-4de3-8e7e-779f81170613 bp-fec3344b-521f-4906-91c8-380081170613

Đã được hỏi bởi crystalsuicune 3 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 3 năm trước