Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết

Firefox freezes trying to install Thunderbird

Brand new windows 10 laptop. Installed Firefox just fine. I downloaded the Thunderbird exe install file OK. When I try to execute it, Firefox freezes. Tried about 10 … (xem thêm)

Brand new windows 10 laptop. Installed Firefox just fine. I downloaded the Thunderbird exe install file OK. When I try to execute it, Firefox freezes. Tried about 10 times. i tried several different exe files. Any suggestions?

Đã được hỏi bởi jmlandt 2 tháng trước

Đã được trả lời bởi FredMcD 2 tháng trước