Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

I need Firefox 52.9.0esr.dmg

I work with a program called Synergy sports technology. This software requires Microsoft silver light which is not compatible with safari and Mojave on the Mac.

Đã được hỏi bởi Coachdefoe 2 năm trước

Đã được trả lời bởi McCoy 2 năm trước