Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

pre options for cookie handling

Hi, is there a possability in Firefox to set an option to handle all cookie questions the same wayß Means: opt out any other things than ”functional essential”? Thank You… (xem thêm)

Hi, is there a possability in Firefox to set an option to handle all cookie questions the same wayß Means: opt out any other things than ”functional essential”?

Thank You for Your Links!

Đã được hỏi bởi lothar.siegel 7 tháng trước

Đã được trả lời bởi Balázs Meskó 6 tháng trước