Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

FireFox Crash Error - Event Name: BEX64

Okay so FireFox was working fine then it just started to crash on its own. It wont even open now. I just re-downloaded the newest version and I get this error ... Problem… (xem thêm)

Okay so FireFox was working fine then it just started to crash on its own. It wont even open now. I just re-downloaded the newest version and I get this error ...

Problem Event Name: BEX64

 Application Name:	firefox.exe
 Application Version:	78.0.0.7481
 Application Timestamp:	5ef4dbb9
 Fault Module Name:	firefox.exe
 Fault Module Version:	78.0.0.7481
 Fault Module Timestamp:	5ef4dbb9
 Exception Offset:	000000000001271f
 Exception Code:	c0000409
 Exception Data:	0000000000000000
 OS Version:	6.1.7601.2.1.0.256.48
 Locale ID:	1033
 Additional Information 1:	f1e5
 Additional Information 2:	f1e5046f37a223b79a118bdfd5eab172
 Additional Information 3:	8325
 Additional Information 4:	8325dfc337d75cdd245b20a32aa6ad8b

Any ideas ?

Đã được hỏi bởi chris.meister12 1 năm trước

Đã được trả lời bởi FredMcD 1 năm trước