Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

.ntdll error for a while

I have crashes and this error occurs in Event Viewer: Faulting application name: firefox.exe, version: 76.0.1.7432, time stamp: 0x5eb403e6 Faulting module name: ntdll.dll… (xem thêm)

I have crashes and this error occurs in Event Viewer:

Faulting application name: firefox.exe, version: 76.0.1.7432, time stamp: 0x5eb403e6 Faulting module name: ntdll.dll, version: 6.1.7601.24545, time stamp: 0x5e0eb67f Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x000000000006b666 Faulting process id: 0x1548 Faulting application start time: 0x01d62de8102d8263 Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll Report Id: 4f376819-99db-11ea-8f06-d43d7ef05b50

Asked by florinds 1 tuần trước

Last reply by florinds 1 ngày trước