Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Error on Kali Linux NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY

Hello to all when i open firefox in kali linux it shows me this error that i can't find on the net and i can't fix it. Please anyone know what it is? NS_ERROR_NET_INADEQU… (xem thêm)

Hello to all when i open firefox in kali linux it shows me this error that i can't find on the net and i can't fix it. Please anyone know what it is? NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY Thanks Fabrizio

Đã được hỏi bởi Fabrizio 1 năm trước

Đã được trả lời bởi FredMcD 1 năm trước