Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

How do I block Incognito search?

I do not have good results from incognito and would rather use google, but when I delete incognito it just comes back. How do I delete it permanently?

Đã được hỏi bởi confusedib 2 năm trước

Đã được trả lời bởi jscher2000 2 năm trước