Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

CSS: .urlbar-textbox-container in Firefox 66

Hello, .urlbar-textbox-container { margin-inline-end: 3px !important; } does not work in FF 66. What should be the replacing rule? Thank you. … (xem thêm)

Hello,

.urlbar-textbox-container { margin-inline-end: 3px !important; }

does not work in FF 66.

What should be the replacing rule?

Thank you.

Đã được hỏi bởi Yaron 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước