Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Work around for Secure Connection Error

I refuse to believe the Firefox cannot connect to the US Dept of Energy National Energy Technology Lab site (NETL). There must be a way to get there without getting that … (xem thêm)

I refuse to believe the Firefox cannot connect to the US Dept of Energy National Energy Technology Lab site (NETL). There must be a way to get there without getting that "Secure Connection Failed" message. It's a .gov site. https://www.netl.doe.gov/ Can someone please help me find a way around this problem? I really don't want to have to use Chrome or Explorer. Thank you!

Đã được hỏi bởi CarolynOSU 2 năm trước

Đã được trả lời bởi jscher2000 2 năm trước

  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Cannot disable Cipher TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 or TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

Hi there, I'm trying to disable insecure ciphers in TLS 1.2 since 1.3 isn't widely supported yet. I'm using this to determine whats secure: https://browserleaks.com/ssl… (xem thêm)

Hi there,

I'm trying to disable insecure ciphers in TLS 1.2 since 1.3 isn't widely supported yet.

I'm using this to determine whats secure: https://browserleaks.com/ssl

I cant find any option to disable these two ciphers:

0x009c TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 0x009d TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

Thanks :)

Đã được hỏi bởi Reuben 1 năm trước

Đã được trả lời bởi Mike Kaply 1 năm trước