Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Why xul.dll contains string west-1.eb.amazonaws.com?

When looking into "c:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll " of my Firefox installation there is a string " west-1.eb.amazonaws.com" (= Service in Amazon AWS). However I… (xem thêm)

When looking into "c:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll " of my Firefox installation there is a string " west-1.eb.amazonaws.com" (= Service in Amazon AWS). However I can't find it in Firefox sources.

Does anybody know why it is there?

Firefox version is 66.0.5. Xul.dll file version is 66.0.5.7066

Thanks.

Đã được hỏi bởi hpnothp 2 năm trước

Đã được trả lời bởi philipp 2 năm trước