Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
 • Đã giải quyết
 • Đã lưu trữ

Can't access apple websites which require a login

Whenever I try to access websites from apple which require a AppleID login like "icloud.com", "appstoreconnect.apple.com" or "developer.apple.com", the websites will be e… (xem thêm)

Whenever I try to access websites from apple which require a AppleID login like "icloud.com", "appstoreconnect.apple.com" or "developer.apple.com", the websites will be eternally stuck at the loading spinning animation. Here is stacktrace I found in the console: Uncaught TypeError: can't access property "startTime", d[(d.length - 1)] is undefined

  l https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:23
  _ https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:23
  Rt https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:405
  <anonymous> https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:405
  l https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  <anonymous> https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:391
  l https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  t https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  r https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  <anonymous> https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:391

app.js:23:7064

  l https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:23
  _ https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:23
  Rt https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:405
  <anonym> https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:405
  l https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  <anonym> https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:391
  l https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  t https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  r https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:1
  <anonym> https://appleid.cdn-apple.com/appleauth/static/jsj/N143482311/widget/auth/app.js:391

Đã được hỏi bởi Butzlabben 1 năm trước

Đã được trả lời bởi Butzlabben 1 năm trước