Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Where the ⌘-H (Command-H) disapeared from the Firefox menu on OSX?

Dear, i can't anymore find the Command-H keystroke to hide Firefox on OSX. In Firefox menu only the quit command left. Is there any way to fix it? Bests, Daniel o … (xem thêm)

Dear, i can't anymore find the Command-H keystroke to hide Firefox on OSX. In Firefox menu only the quit command left. Is there any way to fix it?

Bests, Daniel o

Đã được hỏi bởi danielo 5 năm trước

Đã được trả lời bởi guigs 5 năm trước