Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

Firefox Setup 125.0.2.exe popped a flag on Jotti's malware scan

Firefox Setup 125.0.2.exe popped a flag on Jotti's malware scan: ClamAV: Win.Trojan.Spora-7724442-0 I know this is going to turn out a false positive because VirusTotal c… (xem thêm)

Firefox Setup 125.0.2.exe popped a flag on Jotti's malware scan: ClamAV: Win.Trojan.Spora-7724442-0 I know this is going to turn out a false positive because VirusTotal came up with no flags but can someone at Mozilla get this flag cleared at Jotti's/ClamAV ? thanks

https://virusscan.jotti.org/en-US/filescanjob/20cqpwvtma

Được hỏi bởi catrike 1 tháng trước

Lần cuối trả lời bởi James 1 tháng trước