Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã khóa
  • Đã lưu trữ

Firefox crashing everytime after closing

bp-74dcfb49-6be0-49a8-9933-c5b0d0210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bc558b71-8b12-483f-a2c7-d51920210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bfea7b56-c540-4640-8ab9-9b81d0210827 8/27/… (xem thêm)

bp-74dcfb49-6be0-49a8-9933-c5b0d0210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bc558b71-8b12-483f-a2c7-d51920210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-bfea7b56-c540-4640-8ab9-9b81d0210827 8/27/2021, 8:41 AM bp-aac7a4b1-aafd-4084-9fa0-7c3500210827 8/27/2021, 8:41 AM No one has helped solve this issue thus far. I have tried every suggestion about history and everything im fixing to just uninstall firefox forever if I cannot get one of you to help me.

Đã được hỏi bởi fanucweld 1 năm trước

Trả lời lần cuối bởi cor-el 1 năm trước