Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

Firefox data collection and use

When FF is automatically updated when "allow firefox to install and run studies" Is there a identifiable version in FF? and if so how can that version be obtained? … (xem thêm)

When FF is automatically updated when "allow firefox to install and run studies" Is there a identifiable version in FF? and if so how can that version be obtained?

Đã được hỏi bởi Mace2 6 ngày trước